Nyttig å vite om kombinasjonsfond | Investering | CompareKing
Spar og "gro" pengene på en gang.

Kapittel 4: Kombinasjonsfond

Da har vi kommet til den fjerde og siste hovedkategorien av fond som er kombinasjonsfond. Dette fondet investerer i flere typer verdipapirer. Kombinasjonsfond kan ha både kortsiktig rentebærende verdipapirer, obligasjoner og aksjer. Det finnes ulike typer kombinasjonsfond. Noen har faste investeringsplasseringer i aksje- og rentemarkedet, mens andre operer uten en slik investeringsmiks. Da kan fordelingen mellom de to markedene endres i forhold til hvordan fondsforvalteren forventer kursutviklingen vil bli for aksjer og rentebærende papirer. Når du har lest denne artikkelen vil du forhåpentligvis ha en bedre forståelse for alle fondstypene.
 

Kombinasjonsfond

Som navnet tilsier er kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Som et eksempel kan et kombinasjonsfond investere halvparten av forvaltningskapitalen i aksjer og den andre halvparten i rentebærende papirer. Dette er en vanlig fordeling mellom aksjer og renter, men det vil variere mellom ulike kombinasjonsfond hvordan den fordelingen vil være, i tillegg til at det kan variere over tid i samme kombinasjonsfond. Selv om fordelingen kan variere, kan man ikke ha mer enn 80 prosent av fondet plassert i aksjer. Tanken med å fordele investeringene på denne måten, er å øke avkastningen sammenlignet med rene rentebærende fond, og på samme tid få en lavere risiko enn i rene aksjefond.

Les også: Kapittel 1: Obligasjonsfond
 

Hvem passer kombinasjonsfond for?

På grunn av deltakelse i de to markedene passer kombinasjonsfond for deg som ønsker å ta en moderat risiko, men kan tåle verdisvingninger. Jo høyere aksjeandel, jo høyere verdisvingninger kan du forvente. Hvis du ønsker en enkel spareløsning og har en sparehorisont på minst 3-5 år kan kombinasjonsfond være et godt alternativ. Det kan gi deg bedre avkastning på sparepengene, men du kan unngå å oppleve like store verdisvingninger sammenlignet med et aksjefond. Som nevnt er en av fordelene at det er en lavere risiko enn rene aksjefond. I tillegg kan du justere risikoen innenfor kombinasjonsfond. Hvis du ønsker lav risiko, kan du velge fond med lav aksjeandel og høy renteandel. Når du har valgt denne fordelingen slipper du å vurdere fortløpende hvor mye som er hensiktsmessig å ha i hvert marked. En av ulempene ved kombinasjonsfond er at det er relativt høye forvaltningshonorarer i forhold til avkastningsmulighetene. Det er også betydelige variasjoner i forvaltningshonorarene mellom fondene så vær sikker på at du har undersøkt det nøye før du velger. Kombinasjonsfond passer ikke for de som ikke tåler verdisvingninger og de som har en kort sparehorisont. Kombinasjonsfond er heller ikke anbefalt hvis du har mye gjeld. Dette skyldes at avkastningen på rentepapirene er avhengig av renteutviklingen generelt. I de fleste tilfeller gir rentepapirene en forventet lavere avkastning enn lånerenten på for eksempel boliglånet ditt. Det er dermed ikke sikkert at det mest lønnsomme er å eie obligasjonsandelen i kombinasjonsfondet. Du kan derimot tjene på å fordele pengene du kunne satt i et kombinasjonsfond, mellom å nedbetale gjeld og et rent aksjefond.

Les også: Kapittel 2: Pengemarkedsfond
 

Investeringsstrategier for kombinasjonsfond

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi, som skal fortelle noe om hvordan fondet investerer. Kombinasjonsfondene kan deles inn i flere undergrupper:
-    Norske kombinasjonsfond – Disse fondene plasserer normalt minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen i det norske aksje- og rentemarkedet.
-    Internasjonale kombinasjonsfond – Plasserer normalt majoriteten av forvaltningskapitalen i det utenlandske aksje- og rentemarkedet.
-    Livssyklusfond – Disse fondene skal avvikles innen et bestemt antall år, årstallet er ofte med i navnet. I begynnelsen er aksjeandelen høy og så reduseres den etter hvert som årene går, og en større del av forvaltningskapitalen investeres så i rentemarkedet. Når det nærmer seg avvikling er rentemarkedsandelen høy og tilsvarende lav i aksjer. På denne måten blir risikoen lav når fondet går inn i avviklingsfasen.
-    Andre kombinasjonsfond: Forvaltningskapitalen kan for eksempel plasseres i bestemte bransjer.

Les også: Kapittel 3: Aksjefond
 

Kostnader, risiko og avkastning

Kostnadene forbundet med kombinasjonsfond er bygget opp på samme måte som for aksjefond. Du betaler først et kjøpsgebyr i form av en prosentsats. I tillegg vil du også bli belastet et årlig forvaltningshonorar. Det kan også hende du må betale et innløsningsgebyr, et prosentvis gebyr i forbindelse med salget. Nettoavkastningen betegner verdiøkningen på andelene fratrukket samlede gebyrer/honorarer. Dette bestemmer lønnsomheten så det er viktig at du sjekker gebyrene nøye før du bestemmer hvilket kombinasjonsfond du vil investere i. Både risiko og avkastning kan forventes å være et sted mellom rene aksjefond og rentefond. Kombinasjonsfond der fordelingen mellom plasseringer i aksje- og rentemarkedet skifter, har en høyere risiko enn andre fond hvor fordelingen mellom renter og aksjer ligger fast med lav aksjeandel og høy renteandel. Over tid vil derimot avkastningsmulighetene være større.
Nå har du forhåpentligvis fått en bedre forståelse for de forskjellige fondstypene og markedene. Risiko og avkastning varierer så du bør ta en vurdering ut i fra hvilken risiko du er villig til å ta og hvor lang sparehorisonten din er. Kombinasjonsfond er inndelt i ulike grupper ut i fra hvordan fondene investerer midlene sine. Derfor burde det være enkelt å vurdere fondene opp mot hverandre.  Som nevnt kan kostnadene styre fortjenesten så se godt over og kalkuler hva du i beste fall vil sitte igjen med etter alle gebyrer og honorarer er trukket fra. Enkelt sagt bør kostnadene styre valget ditt av kombinasjonsfond.

Kilder:
www.finansportalen.no
www.dnb.no
www.altomfond.no
By Emma, 11 Mar 2016
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18